1.- IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL DOMINI

En aplicació del que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, us informem que:

El titular de la web és l’Arquebisbat de Barcelona, amb domicili a Barcelona, C/ del Bisbe, nº 5, CIF: R0800007G.

Correu electrònic de contacte secgral@arqbcn.cat

2- NORMES D’ÚS DEL PORTAL

Qui accedeixi i faci servir aquest lloc web, tindrà la consideració d’usuari. Pel sol fet de ser-ho, accepta totes les condicions d’ús.

2.1 .- GENÈRIQUES

Està prohibit publicar en aquesta web, als nostres blogs, i demés eines de participació de continguts que atemptin contra els següents principis:

a. La salvaguarda de l’ordre públic, la investigació penal, seguretat pública i defensa nacional,
b. La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la condició de consumidors o usuaris,
c. El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social,
d. La protecció de la joventut i de la infància.
e. El respecte a l’autonomia de la voluntat de l’afectat
f. El respecte a la propietat intel·lectual del publicat
g. En general, el respecte a la legalitat vigent

2.2 .- PARTICULARS

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. L’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita en el procés de registre.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que l’arquebisbat ofereix a través dels seus websites i eines de participació; amb caràcter enunciatiu però no limitador, també es compromet a no fer-les servir per a:
a. Provocar danys als sistemes físics i lògics de l’arquebisbat, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar danys.
b. Intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
L’arquebisbat es reserva el dret de retirar tots els comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra les persones, especialment, contra els interessos de la joventut o de la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, no resultessin adequats per a la seva publicació a criteri de L’arquebisbat de Barcelona.

En qualsevol cas, l’Arquebisbat de Barcelona no es responsable de les opinions manifestades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

2.3.- ÚS DE CONTRASENYES.

Per accedir a determinats continguts cal introduir un codi d’usuari i una contrasenya. Si no en disposeu d’una, podeu demanar-la a press@arqbcn.cat

Us informem que les contrasenyes són personals i intransferibles. L’usuari és l’únic responsable de les conseqüències que es puguin derivar de l’ús de la seva contrasenya.

Per a qualsevol incidència amb les contrasenyes podeu contactar amb press@arqbcn.cat

3. – ENLLAÇOS

Per facilitar la recerca de recursos que creiem que són del seu interès, pot trobar en aquesta web enllaços a altres pàgines.

Aquesta política de privacitat només és d’aplicació a aquest web. L’arquebisbat de Barcelona no garanteix el compliment d’aquesta política en altres webs, ni es fa responsable dels accessos mitjançant enllaços des d’aquest lloc.

4 .- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’arquebisbat de Barcelona és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines web, com també ho és de tot el seu contingut, de manera que tota reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial del seu contingut queda expressament prohibida sense l’autorització expressa de l’Arquebisbat de Barcelona.

5 .- RESPONSABILITAT

L’Arquebisbat de Barcelona no es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d’interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control. Tampoc es fa responsable dels continguts o sistemes de tercers connectats amb el domini de l’Arquebisbat a través d’enllaços.

L’Arquebisbat de Barcelona es reserva l’exercici de les accions legals que corresponguin contra els que vulnerin aquestes condicions.

6 .- MODIFICACIONS DE LES PRESENTS CONDICIONS I VIGÈNCIA

L’Arquebisbat de Barcelona pot modificar aquestes condicions en qualsevol moment, sense avís previ, publicant les seves modificacions tal com apareixen.

7.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre L’Arquebisbat de Barcelona i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.